Volvo Electric Night x iSpot

REGULAMIN KONKURSU

I. Postanowienia ogólne

1.     Organizatorem konkursu pt. „Volvo Electric Night x iSpot” (dalej jako: „Konkurs”) jest Firma Karlik sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kaliskiej 26, 61-131 Poznań, NIP: 782-22-25-154 (dalej jako: „Organizator”).

2.     Fundatorem Nagród jest Organizator.

3.     Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Firma Karlik sp. z o.o. ul. Kaliska 26, 61-131 Poznań. Dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w Konkursie, o którym mowa w regulaminie. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania ww. celu oraz ewentualnych roszczeń z nim związanych. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia. Administrator danych osobowych nie podejmuje automatycznych decyzji ani profilowania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych Uczestnika znajduje się na końcu Regulaminu (załącznik nr 1).

4.     Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.

5.     Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

6.     Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże Ustawy.

II. Uczestnik Konkursu

1.     Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała Regulamin (dalej jako: „Uczestnik”). Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikowania, czy Uczestnik spełnia przesłanki posiadania statusu Uczestnika i udziału w Konkursie. Weryfikacja może nastąpić poprzez wezwanie Uczestnika do przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających oświadczenia Uczestnika. Uczestnik nie spełniający warunków udziału w Konkursie zostaje z niego wykluczony, co nie wymaga dodatkowych oświadczeń lub zawiadomień.

2.     Akceptując Regulamin, Uczestnik oświadcza, że:

a)     jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b)     zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c)     wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;

d)     zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;

e)     ma świadomość przetwarzania jego danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f)      nie jest pracownikiem Organizatora, spółek powiązanych, pracownikiem innych podmiotów związanych z Organizatorem, a  także członkiem ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.

III. Nagrody dla Uczestników

Nagrodami (dalej jako: „Nagrody”) są:

 • Apple iPhone 15 128GB czarny
 • Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 41mm w kolorze Silver z aluminiową obudową i paskiem w kolorze Winter Blue
 • Apple AirPods Pro (2. Gen) z USB-C

IV. Termin i miejsce przeprowadzenia Konkursu

1.     Miejsce przeprowadzenia Konkursu: Klub B17, Enea Stadion w Poznaniu.

2.     Konkurs jest prowadzony w terminie od godz. 18.00 dnia 7.03.2024 r. do godz. 21.00 dnia 7.03.2024 r., z zastrzeżeniem terminów, o których mowa w pkt. VI.4 Regulaminu.

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1.     Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.

2.    Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania konkursowego opisanego na wskazanej stronie konkursowej: www.konkursvolvo.pl.

3.    Zadaniem konkursowym jest wypełnienie odpowiedniego pola na ww. stronie i odpowiedź na zadane pytanie: Co sprawia, że Volvo EX30 jest dla Ciebie idealnym wyborem jako pojazd dla Twojego stylu życia i dlaczego chciałbyś/chciałabyś go posiadać?

4.    Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

5.    Każdy Uczestnik Konkursu zgłaszający zobowiązany jest wskazać minimalny zakres jego danych osobowych tj. imię, nazwisko oraz dane kontaktowe.

6.     Wszystkie propozycje zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, dobra osobiste, dyskryminujące, nawiązujące do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań itp. zostaną usunięte i nie będą posiadały statusu zgłoszonego Zadania konkursowego.

VI. Wybór zwycięzców Konkursu i przyznanie Nagród

1.     Wyboru zwycięzców Konkursu, spośród Uczestników którzy w odpowiednich terminach zrealizowali Zadanie konkursowe, dokona Komisja Konkursowa w 3-osobowym składzie wyłonionym przez Organizatora (dalej jako: „Komisja”).

2.     Komisja dokona wyboru 3 zwycięzców Konkursu (dalej jako: „Zwycięzca/Zwycięzcy Konkursu”) w  czasie trwania finału Konkursu. Komisja wybierając Zwycięzców Konkursu bierze pod uwagę kreatywność i oryginalność odpowiedzi na Zadanie konkursowe. Na podstawie tych kryteriów Komisja losuje 3 Nagrody, o których mowa w pkt. III Regulaminu.

3.    Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani w terminie trwania finału Konkursu tj. w dniu 7.03.2024 r.

4.     Warunkiem odebrania Nagrody jest obecność podczas eventu „Volvo Electric Night” w momencie ogłaszania zwycięzców, tj. ok godz. 22.

5.     Przyznane Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani na inne rzeczy/przedmioty. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych Nagród.

6.     Zwycięzca Konkursu może zrzec się prawa do Nagrody. W przypadku zrzeczenia się Nagrody nie przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego Nagrody a Nagroda przepada.

7.     Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie.

8.     Finał Konkursu będzie przeprowadzony na żywo podczas eventu „Volvo Electric Night”. Zwycięzca Konkursu musi wyrazić zgodę na upublicznienie jego danych osobowych w tym ogłoszeniu.

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora

1.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym brak możliwości przekazania Nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie zachowuje wskazanych w Regulaminie terminów, wskazał dane niepełne lub nieaktualne.

2.     Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3.     Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy: a) ingerują w mechanizm działania Konkursu; b) wzięli udział w Konkursie pomimo niespełniania warunków uczestnictwa.

VIII. Prawa autorskie i dane osobowe

1.     Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a)     kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora;

b)     korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

2.     Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych na potrzeby Konkursu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i znajduje się na ostatniej stronie Regulaminu.

IX. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:pr@karlik.dealervolvo.pl w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu. Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej doręczenia na adres Organizatora.
 3. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis wskazujący powód reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony niezwłocznie w formie pisemnej na adres Uczestnika podany w reklamacji, chyba że Uczestnik wyraźnie wskazał w reklamacji inny sposób komunikacji.
 5. Złożenie reklamacji jest dobrowolne i w żaden sposób nie wyłącza, ani nie ogranicza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

X. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07 marca 2024 r. i obowiązuje do czasu zakończenia Konkursu, w tym odbioru lub przepadku Nagrody jak również do czasu rozpatrzenia wszystkich wniesionych skutecznie reklamacji.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.
 3. Organizator oświadcza, ze Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 847 z zm.).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Informacja o zmianach będzie zamieszczona w miejscach prowadzenia Konkursu.
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.karlikpoznan.pl Organizatora oraz w salonach Organizatora.
  Załącznik nr 1 do Regulaminu

Jak przetwarzamy dane osobowe Uczestników Konkursu „Volvo Electric Night x iSpot”

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Karlik sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kaliskiej 26, 61-131 Poznań (Administrator). Kontakt z Administratorem: adres e-mail: marketing@karlik.dealervolvo.pl lub nr telefonu 880 525 857.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który udzieli Państwu szczegółowych informacji związanych z posługiwaniem się przez nas Państwa danymi osobowymi. Kontakt z Inspektorem: iodovolvo@karlik.poznan.pl

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Posługujemy się Państwa danymi w następujących celach:

zgłoszenie udziału i organizacja oraz przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem Konkursu (podstawa prawna- art. 6 ust.1 lit. b. i f. RODO) „akceptacja Regulaminu i prawnie uzasadniony interes Administratora”, wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczenia podatkowe (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”, dochodzenie roszczeń związanych z organizacją Konkursu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”, przesyłanie informacji marketingowych, w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”, komunikacja marketingowa za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wybranego przez Państwa kanału komunikacji) w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w Konkursie. Brak ich podania uniemożliwi udział w Konkursie. Dane nie podlegają przetwarzaniu w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Państwa dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów, tj. przez:

czas organizacji Konkursu,
czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
czas, po którym przedawnią się roszczenia związane z organizacją Konkursu,
czas do momentu wyrażenia sprzeciwu, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes,
czas do momentu wycofania zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda.

JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Wycofanie zgody nie wpływa na okres przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać wysyłając wiadomość e-mail na adres: marketing@karlik.dealervolvo.pl.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA? 

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych, sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną posługiwania się danymi jest prawnie uzasadniony interes.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać podmiotom współpracującym z nami na podstawie zawartych umów w celach organizacji i zrealizowania Konkursu (np. dostawcom usług technicznych, informatycznych, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze etc.) oraz uprawnionym organom państwowym.

 

Nie znalazłeś wymarzonego auta? Napisz do nas lub zadzwoń +48 61 872 90 61
Skontaktuj się z nami

Zapytaj o szczegóły

Odezwiemy się do Ciebie w ciągu 2 godzin

Więcej › Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez administratora - Volvo Car Poland sp. z o.o., Warszawa (02-884), ul. Puławska 558/560 (VCP), na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług marki Volvo, takich jak samochody, części i akcesoria, usługi Volvo Car Financial Services oraz inne usługi dostępne w sieci Volvo. Informujemy, że: podanie danych jest dobrowolne, może Pan/Pani w każdej chwili wycofać zgodę (w tym przy użyciu danych kontaktowych administratora lub inspektora ochrony danych), wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, z inspektorem ochrony danych VCP może się Pan/Pani skontaktować przy użyciu adresu mailowego: globdpo@volvocars.com, odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz VCP, w tym: dostawcy usług marketingowych i IT, autoryzowani dealerzy Volvo, podmioty z grupy kapitałowej Volvo oraz partnerzy oferujący produkty Volvo Car Financial Services (np. kredyty, leasingi i ubezpieczenia), dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez 30 lat, przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia (wniosek o realizację tych uprawnień można złożyć pod adresem: https://www.volvocars.com/pl/subject-rights-request-form), a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również w formie profilowania online i profilowania społecznościowego, które będzie polegało na zbieraniu i agregowaniu Pana/Pani danych w celu stworzenia profilu klienta i przedstawiania materiałów reklamowych i ofert lepiej dostosowanych do Pana/Pani potrzeb. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w sieci Volvo zamieściliśmy na stronie: polityka prywatności Mniej ‹
Więcej › Wyrażam zgodę na prowadzenie przez Volvo Car Poland sp. z o.o. (ul. Puławska 558/560, 02-884 Warszawa), lub na jej zlecenie marketingu bezpośredniego produktów i usług marki Volvo, takich jak samochody, części i akcesoria, usługi Volvo Car Financial Services oraz inne usługi dostępne w sieci Volvo, poprzez kontakt głosowy na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana (w tym przy użyciu danych kontaktowych wskazanych powyżej lub w wiadomości e-mail wysłanej na adres inspektora ochrony danych: globdpo@volvocars.com). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych w celach marketingowych znajdziesz w powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub na stronie polityka prywatności. Mniej ‹
Więcej › Wyrażam zgodę na prowadzenie przez Volvo Car Poland sp. z o.o. (ul. Puławska 558/560, 02-884 Warszawa) lub na jej zlecenie marketingu bezpośredniego produktów i usług marki Volvo, takich jak samochody, części i akcesoria, usługi Volvo Car Financial Services oraz inne usługi dostępne w sieci Volvo, poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, a także za pomocą wiadomości SMS, na podany przeze mnie adres e-mail lub numer telefonu komórkowego. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana (w tym przy użyciu danych kontaktowych wskazanych powyżej lub w wiadomości e-mail wysłanej na adres inspektora ochrony danych: globdpo@volvocars.com). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych w celach marketingowych znajdziesz w powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub na stronie polityka prywatności. Mniej ‹

* Dane konieczne do podania w celu umożliwienia kontaktu i przedstawienia oferty, przy czym spośród danych: numer telefonu i adres e-mail wystarczy podanie tylko jednej z tych danych wraz z zaznaczeniem odpowiedniej zgody poniżej (druga zgoda jest zgodą na kontakt telefoniczny, zaś trzecia zgoda jest zgodą na kontakt mailowy). Pierwsza z poniższych zgód jest konieczna do zaznaczenia w celu umożliwienia kontaktu i przedstawienia oferty, niezależnie od tego, czy podany zostanie numer telefonu czy adres e-mail.

Dealer Firma Karlik otrzymał twoją wiadomość

Wszystko poszło zgodnie z planem. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w ciągu 2 godzin.
|
Firma Karlik

Używamy plików cookie, aby maksymalnie ułatwić Państwu korzystanie z naszej witryny internetowej, w tym także w celu dostosowania jej zawartości i reklam do Państwa preferencji, oferowania funkcji mediów społecznościowych oraz w celu analizy ruchu. Pliki cookie obejmują pliki związane z kierowaniem treści oraz pliki do zaawansowanej analityki. Więcej informacji podano w sekcji Informacje na stronie z opisem plików cookie. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zmienić rodzaj wykorzystywanych przez nas plików cookie, prosimy kliknąć „Ustawienia plików cookie”.

ZAAKCEPTUJ WSZYSTKIE
DOSTOSUJ
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIE
ZAWSZE
AKTYWNE

OBSŁUGA SERWISU I USŁUG PODSTAWOWYCH

Te pliki są wymagane i nie można ich wyłączyć.
Dzięki nim serwis może działać a podstawowe funkcje mogą być obsługiwane.

POMIAR WYDAJNOŚCI zobacz więcej

Dzięki tym danym analizujemy wykorzystanie naszego serwisu, m.in. mierzymy jego wydajność. Te dane pomagają nam uzyskać informację o treściach, jakich poszukują użytkownicy naszego serwisu, jak często do niego wracają. Dzięki temu możemy udoskonalać nasz serwis.

PLIKI COOKIE NA POTRZEBY ANALIZ STATYSTYCZNYCH zobacz więcej

Firma Volvo Cars używa usługi Google Analytics, która analizuje sposób korzystania z naszych serwisów internetowych przez użytkowników. Dostarcza nam ona następujących danych; e.g., informacji o tym, które strony użytkownik wyświetlił; które linki kliknął; ile czasu spędził na stronie; jakie samochody skonfigurował w naszym konfiguratorze; jakiego urządzenia używał. Te dane pomagają nam zrozumieć, jak osoby odwiedzające nasz serwis internetowy korzystają z niego, i zapewnić prawidłowe działanie serwisu. Nie wykorzystujemy tych danych w celach marketingowych lub reklamowych i nie udostępniamy ich podmiotom trzecim.

PERSONALIZACJA REKLAM zobacz więcej

Te informacje cookies pozwalają nam na umieszczanie reklam, które odpowiadają zainteresowaniom użytkowników.Bez tych informacji użytkownicy będą widzieli reklamy niezgodne z ich potrzebami.

DOSTARCZANIE I PREZENTOWANIE REKLAM I TREŚCI zobacz więcej

Te pliki cookie obejmują w szczególności znaczniki i piksele, które razem służą do gromadzenia informacji o cyfrowych interakcjach użytkowników z naszymi produktami, zarówno w naszej, jak i innych witrynach internetowych. Dane te pomagają nam mierzyć skuteczność naszych kampanii reklamowych i, w połączeniu z informacjami pochodzącymi z interakcji użytkownika z nami poprzez inne kanały (wiadomości e-mail, aplikacja Volvo Cars, SMS, media społecznościowe i reklamy cyfrowe), pozwalają nam budować profil zainteresowań użytkownika. Następnie możemy wykorzystać ten profil do ukierunkowanego dostarczania użytkownikowi reklam Volvo Cars dostosowanych do jego potrzeb, za pośrednictwem wielu kanałów. Należy pamiętać, że Volvo Car Corporation wraz z partnerami dostarczającymi reklamy cyfrowe jest współodpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych. Podmioty współpracujące: - Facebook Ireland Limited, w zakresie dostarczania ukierunkowanych reklam i poprawy optymalizacji kierowania i dostarczania reklam, a także gromadzenia i późniejszego przekazywania danych Facebookowi. Więcej informacji o tym, jak Facebook przetwarza dane osobowe, można znaleźć w polityce prywatności tej firmy (https://www.facebook.com/privacy/policy). Jeśli użytkownik nie zaakceptuje tych plików cookie, reklamy (w tym nasze) będą nadal wyświetlane podczas przeglądania Internetu, a materiały marketingowe będą nadal wysyłane do użytkownika, jeśli wyraził on na to zgodę, przy czym takie reklamy i materiały nie będą dostosowane do zainteresowań i interakcji użytkownika, będą zatem mniej przydatne.