Zasady i warunki korzystania z Vouchera – Firma Karlik Volvo Selekt

I. Postanowienia ogólne

1. Poprzez następujące wyrażenia rozumie się

a. „Wydawca” – Firma Karlik sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-131), ul. Kaliska 26, wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000990826, NIP 7822225154.

b. „Salon” – salon dealerski VOLVO Firma Karlik sp. z o.o. zgodnie z lokalizacjami wskazanymi na stronie www https://volvocarkarlik.pl/
c. „Voucher” – voucher/karta podarunkowa – Firma Karlik Volvo Selekt, wydany na okaziciela, zawierający nr rejestrowy oraz uprawniający okaziciela tj. Użytkownika do realizacji zakupu Towarów i/lub Usług świadczonych przez Wydawcę
d. „Nabywca/Użytkownik” – osoba, która dysponuje Voucherem otrzymanym od Wydawcy tj. każdorazowy posiadacz Vouchera
e. „Towary” – przedmioty oferowane do sprzedaży przez Wydawcę
f. „Usługi” – usługi oferowane przez Wydawcę
g. „Regulamin” – niniejszy regulamin, który dostępny jest na stronie internetowej https://volvocarkarlik.pl/regulamin-voucher/, po zeskanowaniu kodu QR, w Salonach Wydawcy.

2. Regulamin określa zasady otrzymania oraz używania Vouchera. Użytkownik akceptuje Regulamin poprzez przedstawienie Vouchera w procesie zakupowym, a tym samym oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie ją, akceptuje i zobowiązuje się go przestrzegać.

3. Właścicielem Vouchera jest Wydawca.

4. Użytkownik jest dysponentem Vouchera.

5. Vouchery są limitowane (ich liczba jest ograniczona), wydawane są z terminem ważności 6 miesięcy, wydawane są na okaziciela oraz uprawniają do jednorazowego użycia.  Wartość nominalna Vouchera stanowi kwotę 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) brutto.

6. Voucher uprawnia do jednorazowego zakupu Towarów i/lub Usług w czasie stacjonarnej obecności w Salonach. O wyborze Towarów i/lub Usług decyduje Użytkownik. Voucher może zostać użyty tylko jeden raz w ramach jednej transakcji zakupowej, ale może dotyczyć więcej niż jednego Towaru i/lub Usług. W przypadku gdy zakupione Towary i/lub Usługi stanowią łącznie cenę sprzedaży niższą niż wartość Vouchera – różnica nie będzie rozliczana w środkach pieniężnych. W przypadku gdy zakupione Towary i/lub Usługi stanowią łącznie cenę wyższą niż wartość Vouchera, Użytkownik zobowiązany jest do rozliczenia różnicy w środkach pieniężnych.

7. Voucher nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.

8. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.

9. Aktywacja Vouchera następuje z chwilą wydania Vouchera przez Wydawcę i oznaczenia go datą wydania.

10. Okres ważności Vouchera to 6 miesięcy liczone począwszy od dnia wpisania na nim daty jego wydania. Po upływie tego terminu Voucher traci swoją ważność i nie uprawnia do jego użycia, a tym samym posługiwanie się nim nie będzie honorowane.

11. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za poprawne użycie i nadzór nad Voucherem , co oznacza, że Wydawca po jego przekazaniu nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie, utratę, uszkodzenie, zniszczenie, uniemożliwienie odczytania kodu rejestrowego Vouchera. Tym samym Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu kierowane do Wydawcy, w tym wymiany Vouchera na nowy Voucher.

12. Towary i/lub Usługi zakupione za pomocą Vouchera podlegają tym samym zasadom zwrotu, co pozostałe Towary i/lub Usługi oferowane przez Wydawcę.

13. Wydanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.

II. Zasady korzystania z Vouchera

1. Voucher może być wykorzystany na zasadach określonych w Regulaminie przez każdego Użytkownika, który przedstawi Voucher przedstawicielom Wydawcy.

2. Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są aktywne i nieuszkodzone i posiadają wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem.

3. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:

a.  upływu terminu ważności Vouchera,

b.  uszkodzenia Vouchera w stopniu uniemożliwiającym odczytanie nr rejestrowego Vouchera.

4. Użytkownik może się posługiwać Voucherem tylko jeden raz, w okresie jego ważności, na zasadach określonych w pkt. I. Regulaminu, szczególnie uwzględniając pkt. I.6. Regulaminu.

5. Użytkownik poprzez przedstawienie Vouchera do realizacji oraz odbiór Towarów i/lub Usług z jego użyciem, potwierdza zlecenie dokonanie transakcji zakupowej na zasadach opisanych Regulaminem.

III. Reklamacje

1. Reklamacje związane z użyciem Vouchera będą rozpatrywane indywidualnie przez Wydawcę w ciągu 14 dni od daty złożenia przez Użytkownika reklamacji w postaci pisemnej – kierowanej na dane adresowe Wydawcy lub w postaci elektronicznej – kierowanej na adres e-mail: selekt@karlik.dealervolvo.pl

2. W celu rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest podanie nr rejestrowego Vouchera.

3. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzenia Vouchera w stopniu uniemożliwiającym prawidłowe użycie, Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Wydawcy reklamowanego Vouchera. W przypadku uznanego roszczenia Wydawca wyda nowy Voucher, przy czym okres jego ważności biegnie od daty wpisanej na Voucherze reklamowanym.

4. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Użytkownika z tytułu niezgodności towaru z umową.

5. Wydawca informuje Użytkowników o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, m.in. poprzez złożenie przez Użytkowników po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

IV. Dane Osobowe

Vouchery są wydawane na okaziciela, co oznacza, że w związku z ich Wydaniem, Wydawca nie przetwarza danych osobowych.

V. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązujące.

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://volvocarkarlik.pl/regulamin-voucher/, po zeskanowaniu kodu QR, w Salonach Wydawcy. Na żądanie Użytkownika Wydawca przekaże Użytkownikowi Regulamin w postaci pisemnej.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.12.2023 r.

Nie znalazłeś wymarzonego auta? Napisz do nas lub zadzwoń +48 61 872 90 61
Skontaktuj się z nami

Zapytaj o szczegóły

Odezwiemy się do Ciebie w ciągu 2 godzin

Więcej › Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez administratora - Volvo Car Poland sp. z o.o., Warszawa (02-884), ul. Puławska 558/560 (VCP), na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług marki Volvo, takich jak samochody, części i akcesoria, usługi Volvo Car Financial Services oraz inne usługi dostępne w sieci Volvo. Informujemy, że: podanie danych jest dobrowolne, może Pan/Pani w każdej chwili wycofać zgodę (w tym przy użyciu danych kontaktowych administratora lub inspektora ochrony danych), wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, z inspektorem ochrony danych VCP może się Pan/Pani skontaktować przy użyciu adresu mailowego: globdpo@volvocars.com, odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz VCP, w tym: dostawcy usług marketingowych i IT, autoryzowani dealerzy Volvo, podmioty z grupy kapitałowej Volvo oraz partnerzy oferujący produkty Volvo Car Financial Services (np. kredyty, leasingi i ubezpieczenia), dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez 30 lat, przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia (wniosek o realizację tych uprawnień można złożyć pod adresem: https://www.volvocars.com/pl/subject-rights-request-form), a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również w formie profilowania online i profilowania społecznościowego, które będzie polegało na zbieraniu i agregowaniu Pana/Pani danych w celu stworzenia profilu klienta i przedstawiania materiałów reklamowych i ofert lepiej dostosowanych do Pana/Pani potrzeb. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w sieci Volvo zamieściliśmy na stronie: polityka prywatności Mniej ‹
Więcej › Wyrażam zgodę na prowadzenie przez Volvo Car Poland sp. z o.o. (ul. Puławska 558/560, 02-884 Warszawa), lub na jej zlecenie marketingu bezpośredniego produktów i usług marki Volvo, takich jak samochody, części i akcesoria, usługi Volvo Car Financial Services oraz inne usługi dostępne w sieci Volvo, poprzez kontakt głosowy na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana (w tym przy użyciu danych kontaktowych wskazanych powyżej lub w wiadomości e-mail wysłanej na adres inspektora ochrony danych: globdpo@volvocars.com). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych w celach marketingowych znajdziesz w powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub na stronie polityka prywatności. Mniej ‹
Więcej › Wyrażam zgodę na prowadzenie przez Volvo Car Poland sp. z o.o. (ul. Puławska 558/560, 02-884 Warszawa) lub na jej zlecenie marketingu bezpośredniego produktów i usług marki Volvo, takich jak samochody, części i akcesoria, usługi Volvo Car Financial Services oraz inne usługi dostępne w sieci Volvo, poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, a także za pomocą wiadomości SMS, na podany przeze mnie adres e-mail lub numer telefonu komórkowego. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana (w tym przy użyciu danych kontaktowych wskazanych powyżej lub w wiadomości e-mail wysłanej na adres inspektora ochrony danych: globdpo@volvocars.com). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych w celach marketingowych znajdziesz w powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub na stronie polityka prywatności. Mniej ‹

* Dane konieczne do podania w celu umożliwienia kontaktu i przedstawienia oferty, przy czym spośród danych: numer telefonu i adres e-mail wystarczy podanie tylko jednej z tych danych wraz z zaznaczeniem odpowiedniej zgody poniżej (druga zgoda jest zgodą na kontakt telefoniczny, zaś trzecia zgoda jest zgodą na kontakt mailowy). Pierwsza z poniższych zgód jest konieczna do zaznaczenia w celu umożliwienia kontaktu i przedstawienia oferty, niezależnie od tego, czy podany zostanie numer telefonu czy adres e-mail.

Dealer Firma Karlik otrzymał twoją wiadomość

Wszystko poszło zgodnie z planem. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w ciągu 2 godzin.
|
Firma Karlik

Używamy plików cookie, aby maksymalnie ułatwić Państwu korzystanie z naszej witryny internetowej, w tym także w celu dostosowania jej zawartości i reklam do Państwa preferencji, oferowania funkcji mediów społecznościowych oraz w celu analizy ruchu. Pliki cookie obejmują pliki związane z kierowaniem treści oraz pliki do zaawansowanej analityki. Więcej informacji podano w sekcji Informacje na stronie z opisem plików cookie. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zmienić rodzaj wykorzystywanych przez nas plików cookie, prosimy kliknąć „Ustawienia plików cookie”.

ZAAKCEPTUJ WSZYSTKIE
DOSTOSUJ
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIE
ZAWSZE
AKTYWNE

OBSŁUGA SERWISU I USŁUG PODSTAWOWYCH

Te pliki są wymagane i nie można ich wyłączyć.
Dzięki nim serwis może działać a podstawowe funkcje mogą być obsługiwane.

POMIAR WYDAJNOŚCI zobacz więcej

Dzięki tym danym analizujemy wykorzystanie naszego serwisu, m.in. mierzymy jego wydajność. Te dane pomagają nam uzyskać informację o treściach, jakich poszukują użytkownicy naszego serwisu, jak często do niego wracają. Dzięki temu możemy udoskonalać nasz serwis.

PLIKI COOKIE NA POTRZEBY ANALIZ STATYSTYCZNYCH zobacz więcej

Firma Volvo Cars używa usługi Google Analytics, która analizuje sposób korzystania z naszych serwisów internetowych przez użytkowników. Dostarcza nam ona następujących danych; e.g., informacji o tym, które strony użytkownik wyświetlił; które linki kliknął; ile czasu spędził na stronie; jakie samochody skonfigurował w naszym konfiguratorze; jakiego urządzenia używał. Te dane pomagają nam zrozumieć, jak osoby odwiedzające nasz serwis internetowy korzystają z niego, i zapewnić prawidłowe działanie serwisu. Nie wykorzystujemy tych danych w celach marketingowych lub reklamowych i nie udostępniamy ich podmiotom trzecim.

PERSONALIZACJA REKLAM zobacz więcej

Te informacje cookies pozwalają nam na umieszczanie reklam, które odpowiadają zainteresowaniom użytkowników.Bez tych informacji użytkownicy będą widzieli reklamy niezgodne z ich potrzebami.

DOSTARCZANIE I PREZENTOWANIE REKLAM I TREŚCI zobacz więcej

Te pliki cookie obejmują w szczególności znaczniki i piksele, które razem służą do gromadzenia informacji o cyfrowych interakcjach użytkowników z naszymi produktami, zarówno w naszej, jak i innych witrynach internetowych. Dane te pomagają nam mierzyć skuteczność naszych kampanii reklamowych i, w połączeniu z informacjami pochodzącymi z interakcji użytkownika z nami poprzez inne kanały (wiadomości e-mail, aplikacja Volvo Cars, SMS, media społecznościowe i reklamy cyfrowe), pozwalają nam budować profil zainteresowań użytkownika. Następnie możemy wykorzystać ten profil do ukierunkowanego dostarczania użytkownikowi reklam Volvo Cars dostosowanych do jego potrzeb, za pośrednictwem wielu kanałów. Należy pamiętać, że Volvo Car Corporation wraz z partnerami dostarczającymi reklamy cyfrowe jest współodpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych. Podmioty współpracujące: - Facebook Ireland Limited, w zakresie dostarczania ukierunkowanych reklam i poprawy optymalizacji kierowania i dostarczania reklam, a także gromadzenia i późniejszego przekazywania danych Facebookowi. Więcej informacji o tym, jak Facebook przetwarza dane osobowe, można znaleźć w polityce prywatności tej firmy (https://www.facebook.com/privacy/policy). Jeśli użytkownik nie zaakceptuje tych plików cookie, reklamy (w tym nasze) będą nadal wyświetlane podczas przeglądania Internetu, a materiały marketingowe będą nadal wysyłane do użytkownika, jeśli wyraził on na to zgodę, przy czym takie reklamy i materiały nie będą dostosowane do zainteresowań i interakcji użytkownika, będą zatem mniej przydatne.